+1 (210) 344-7707

About Dr. Fruchtenbaum - Polish

Twórcy i dyrektorze Misji Ariela (Ariel Ministries)

Arnold Fruchtenbaum urodził się w 1943 roku na Syberii, w Rosji, po tym, Arnold and Mary Ann jak jego ojciec, Żyd – który po ucieczce przed Hitlerem do Polski został fałszywie oskarżony o to, że jest nazistowskim szpiegiem – został zwolniony z komunistycznego więzienia. W lutym 1946 r. rodzina Fruchtenbaumów mogła wrócić do Polski. Zaledwie kilka miesięcy później, latem 1946 r., dzięki pomocy izraelskiego podziemia, rodzina Fruchtenbaumów uciekła zza żelaznej kurtyny do Niemiec, gdzie została zamknięta w brytyjskich obozach dla przesiedleńców. Tam właśnie Arnold został wyszkolony przez swego ojca w ortodoksyjnym judaizmie, po czym w roku 1951 rodzina wyemigrowała do Nowego Jorku. Jednak przed opuszczeniem obozu rodzina zaprzyjaźniła się z pastorem luterańskim. Ten kontakt doprowadził w końcu Arnolda i jego matkę do biura głównego Amerykańskiej Rady Misji wśród Żydów (American Board of Missions to the Jews, w skrócie AMBJ). Po upływie dalszych pięciu lat to spotkanie doprowadziło Arnolda w wieku 13 lat do zbawczego poznania Jezusa Mesjasza.

Arnold and Mary Ann (Shoshanah 1989)

Ojciec Arnolda mocno sprzeciwiał się wierzeniom syna, a kiedy w 1958 roku rodzina przeniosła się do Los Angeles, Arnoldowi zabroniono czytać Biblię, uczęszczać na spotkania chrześcijańskie lub spotykać się z ugrupowaniami żydowskich chrześcijan. Pomimo tych trudnych warunków Arnold robił wszystko, co tylko mógł, by podtrzymać kontakt z żydowskimi wierzącymi w Jezusa i chodzić z Panem.

Po ukończeniu nauki Arnolda w liceum, ojciec zmusił go do opuszczenia domu, właśnie z powodu jego wiary. W roku 1962 rozpoczął studia uniwersyteckie w Shelton College w stanie New Jersey. Po przekazaniu go do Cedarville College w stanie Ohio, w 1966 roku Arnold osiągnął stopień magistra z zakresu języków hebrajskiego i greckiego. Następnie przeprowadził się do Izraela, gdzie studiował archeologię, historię starożytną, geografię historyczną oraz język hebrajski w Amerykańskim Instytucie Studiów nad Ziemią Świętą oraz na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. W tym czasie był świadkiem historycznej wojny sześciodniowej w 1967 roku. Tego samego roku, tylko później, Arnold powrócił do Stanów Zjednoczonych, podejmując studia nad językiem hebrajskim i Starym Testamentem w Seminarium Teologicznym w Dallas (Dallas Theological Seminary). Rozpoczął też pracę misyjną w ramach ABMJ (obecnie Misja Ludu Wybranego – Chosen People Ministries).

W 1968 roku Arnold ożenił się z Mary Ann Morrow, absolwentką Gordon College w stanie Massachusetts. Trzy lata później (1971), uzyskał stopień magistra teologii na seminarium w Dallas. Później wraz z żoną przeprowadził się do Izraela, osiedlając się w Jerozolimie, by współpracować z miejscowym zborem oraz szkolić młodych wierzących Izraelczyków do chrześcijańskiej służby. Ich działalność na rzecz Chrystusa została dostrzeżona przez władze religijne w Jerozolimie, które w swojej złości przeciw małżeństwu Fruchtenbaum zdołały wywrzeć na tyle silną presję na przedstawicieli władzy, że zmuszono ich w roku 1973 do opuszczenia Izraela.

Arnold and Mary Ann (2008)

W ciągu następnych dwóch lat Anrold służył w biurze głównym Amerykańskiej Rady Misji wśród Żydów (w stanie New Jersey) jako kaznodzieja oraz redaktor naczelny miesięcznika „The Chosen People” (Lud wybrany). W 1976 roku dołączył do personelu Fundacji Żydowskich Chrześcijan (The Christian Jew Foundation) jako zastępca dyrektora największej misji radiowej hebrajskich chrześcijan na świecie.

Tego samego lata Arnold spotkał się z innymi osobami działającymi na polu misji wśród Żydów, by omówić problem braku uczniostwa oraz potrzebę podjęcia intensywnego szkolenia biblijnego i teologicznego dla żydowskich wierzących. Wówczas to zrodziły się pierwsze koncepcje leżące u podstaw Misji Ariela (Ariel Ministries). W grudniu 1977 roku po trwającej półtora roku modlitwie oraz dzięki dużej zachęcie ze strony jednomyślnie nastawionych żydowskich wierzących, Misja Ariela stała się rzeczywistością. Brat Arnold nadal usługuje jako dyrektor tej misji i jest bardzo poszukiwany jako mówca konferencyjny.

Brat odbył wiele podróży po Europie, Izraelu i Stanach Zjednoczonych, zapoznając się przy tym bardzo dogłębnie z ruchem mesjanistycznym we wszystkich jego formach i zmaganiach. Po 13 latach badań naukowych ukończył pracę doktorską pt. Izraelologia: brakujące ogniwo w teologii systematycznej (Israelology – The Missing Link in Systematic Theology), za którą w 1989 roku uzyskał doktorat na Uniwersytecie Nowojorskim. Dr Fruchtenbaum jest autorem licznych drukowanych publikacji oraz wielu nagranych studiów biblijnych, które budzą żywe zainteresowanie zarówno wśród Żydów, jak i pogan. Za ich pomocą dzieli się owocem swojego trudu – „Studiami Mesjańskimi”, które prowadzi wraz z innymi mówcami, podzielającymi jego wizję pozyskiwania ludu żydowskiego dla Mesjasza. Brat Arnold gościł kilkakrotnie w Polsce, wygłaszając wykłady m.in. w Warszawie, Białymstoku, Chełmie, Olsztynie, Ostródzie i w Palowicach. W języku polskim opublikowano w roku 2009 jego dzieło pt. Jezus był Żydem (Wydawca: Drzewo Oliwne).