Ariel Store

Ariel's Harmony of the Gospels (Czech - PDF)

by Arnold G. Fruchtenbaum, Th.M., Ph.D.

Kdy≈æ teolog a biblista Dr. Arnold G. Fruchtenbaum rozv√≠jel uƒçen√≠ o ≈æivotƒõ Mesi√°≈°e z ≈æidovsk√© perspektivy, pou≈æ√≠val knihu A. T. Robertsona Harmonie evangeli√≠ jako v√Ωchodisko sv√Ωch studi√≠. Odchyloval se v≈°ak od Robertsonova d√≠la v≈°ude tam, kde se tento uƒçenec rozhodl nen√°sledovat po≈ôad√≠ Mesi√°≈°ova ≈æivota a p≈Øsoben√≠ podle Luk√°≈°ova evangelia. Kromƒõ toho Dr. Fruchtenbaum zvolil tematick√Ω a nikoli geografick√Ω p≈ô√≠stup, aby vytvo≈ôil souvislou chrono-logii p≈ô√≠bƒõh≈Ø popsan√Ωch ve ƒçty≈ôech evangeli√≠ch. V√Ωsledek tƒõchto zmƒõn Robertsonovy harmonie byl nyn√≠ sestaven v Vz√°jemn√° souhra evangeli√≠, v  d√≠le, kter√© jasnƒõ ukazuje ≈æidovstv√≠ ≈æivota, p≈Øsoben√≠ a slov Mesi√°≈°e.

 

  • eBook PDF via download
  • 232 pages
  • Language: Czech
  • Approximate download file size is 6.85 MB
$10.00
Sidebar Support Menu 0.00
Top